Graduate Students

 

Daniel Arcaro
617-353-6045; PRB 368
Adam Avakian
617-353-8051; SCI 101
Alexander Becker
617-353-8051; SCI 201
Uttam Bhat
SFI
Ashish Bino George
617-358-0378; SCI 264
Gabriel Birzu
617-353-6075; SCI 351
Joseph Boales
617-353-4815; SCI B73
Manuel Buen Abad Najar
617-353-6065; PRB 558
Marin Bukov
617-353-4916; SCI 325
Jason Christopher
617-353-9972; PHO B16
Maira Constantino
617-353-5018; SCI 242
Shainen Davidson
617-353-3845; SCI 315
Alexandre Day
617-358-0378; SCI 264
Yutong Duan
617-358-2175; SCI 263
Emmanuel Fernandez
Nathan Frey
617-358-0851; SCI 226
Kun Geng
617-358-5147; SCI B5
Tiago Grangeiro Souza Barbosa Lima
617-353-3845; SCI 315
Patrick Greene
Han Han
PHO 609
Paul Hanakata
3-5345 ; SCI 340A
Po-Hao Huang
617-353-4916; SCI 325
Shan Huang
Thomas Iadecola
617-358-5333; SCI 314
Adam Iaizzi
617-353-6075; SCI 351
Colin Jacob
617-353-9442; SCI B52
Christopher Kachulis
3-6040; 413-230-7430; PRB 268
Samuel Kalish
617-353-2416; SCI 138
Nathaniel Kaye
617-358-0851; SCI 226
Nicholas Kinnaird
617-353-6075; PRB 351
Joao Lemos Rodrigues dos Santos
617-353-9459; SCI 247
Alexey Levin
Aobo Li
Jiang Li
617-358-2767; LSEB 248
Brandon Ling
Yue Liu
617-358-0851; SCI 226
Nicholas Lubbers
617-353-3845; SCI 315
Jing Ma
Carsten Maedler
617-353-4815; SCI B73
Antonio Majdandzich
617-353-8051; SCI 101
Michael Manighalam
617-358-0851; SCI 226
Gaoxiang Mei
Xiangyi Meng
Rajita Menon
617-358-0378; SCI 264
Mahsa Mokhtarzadeh
617-353-9442; SCI B52
Jessica Morrison
617-358-4951; PHO 609
Asher Mullokandov
617-353-8051; PRB 101
Peco Myint
Mohit Pandey
SCI 249
Nagendra Panduranga
617-353-8051; SCI 101
Pranay Patil
617-358-0851; SCI 226
Lukas Pritchett
617-353-6065; PRB 558
Tadeusz Pudlik
617-358-6471; SCI 340A
Chon Kit Pun
617-358-0851; SCI 226
John Quirk
617-353-6075; PRB 351
Dylan Rankin
617-353-6045; PRB 368
Clint Richardson
617-353-6045; PRB 368
Jeffrey Scaturro
William Shain
617-353-6040; PRB 268
Alex Sherman
617-353-6040; PRB 268
Yaokun Situ
Rashi Verma
617-358-5333; SCI 314
Kyle Vigil
PHO B11
Renzo Villazon Scholer
617-358-0378; SCI 249
Ching-Hao Wang
617-358-5333; SCI 314
Jilin Wang
Jingjin Wei
617-358-0851; SCI 226
Phillip Weinberg
617-353-6075; SCI 351
Jonathan Wurtz
617-358-0851; SCI 317
Yuan Xin
Na Xu
617-353-3845; SCI 315
Zhicheng Yang
617-358-0378; SCI 264
Adrian Yi
617-353-5813; SCI 236
Efe Yigitbasi
617-358-0848; PRB 456
Nahom Yirga
617-358-0848; PRB 456
Xin Yuan
617-353-8051; SCI 101
Lei Zhang
617-358-0378; SCI 249
David Zou
617-353-6045; PRB 368
Bernardo Zubillaga Herrera
617-358-2175; SCI 263