Graduate Students

Janos Adam
SCI B50
Emma Anquillare
Daniel Arcaro
617-353-6045; PRB 368
Deniz Aybas
Christopher Baldwin
SCI 351
Alexander Becker
617-353-2183; SCI 201
Matteo Bellitti
SCI 226
Ashish Bino George
617-358-0378; SCI 263
Gabriel Birzu
617-353-6075; SCI 263
Joseph Boales
617-353-4815; SCI B71
Eric Boyers
SCI B50
Manuel Buen Abad Najar
617-353-6065; PRB 553
Anirudh Chandrasekaran
SCI 264
Jason Christopher
617-353-9972; PHO B16
Alexandre Day
617-358-0378; SCI 315
Yutong Duan
617-358-2175; PRB 268
Sean Foster
PRB 558
Yashanshu Gautam
Diana Gooding
PRB 268
Kyriakos Grammatikos
PRB 558
Paul Hanakata
3-5345 ; SCI 340B
Shan Huang
SCI 325
Adam Iaizzi
617-353-6075; SCI 351
Julian Ingham
PRB 558
Colin Jacob
PRB 368
Dorian Johnson
SCI 226
Christopher Kachulis
3-6040; 413-230-7430; PRB 268
Samuel Kalish
617-353-2416; SCI 138
Timothy Khouw
SCI 249
Nicholas Kinnaird
617-353-6075; PRB 351
Aobo Li
PRB 268
Brandon Ling
SCI B13
Ang Liu
Yue Liu
617-358-0851; SCI 263
Jing Ma
SCI 249
Michael Manighalam
617-358-0851; SCI 249
Farrukh Mateen
617-353-4815; SCI B73
Gaoxiang Mei
SCI B13
Xiangyi Meng
SCI 249
Rajita Menon
617-358-0378; SCI 263
Adam Michael
Mahsa Mokhtarzadeh
617-353-9442; PRB 473
Peco Myint
SCI 249
Mina Nazari
Mohit Pandey
SCI 340B
Pranay Patil
617-358-0851; SCI 351
Lukas Pritchett
617-353-6065; PRB 553
Chon Kit Pun
617-358-0851; SCI 314
Shangran Qiu
SCI 264
John Quirk
617-353-6075; PRB 351
Dylan Rankin
617-353-6045; PRB 368
Kristine Rezai
William Shain
617-353-6040; PHO 712
Jingsong Shang
SCI 264
Alex Sherman
617-353-6040; PRB 374A
Mykola Shumovskyi
SCI 264
Jack Stropko
SCI B50
Clover (Ting-Yi) Su
SCI 241
Varun Ursekar
SCI 226
Rashi Verma
617-358-5333; SCI 314
Kyle Vigil
PHO B16
Renzo Villazon Scholer
617-358-0378; SCI 315
Christa Wagenbach
617-353-7291; SCI B46
Ching-Hao Wang
617-358-5333; SCI 314
Jilin Wang
SCI 249
Jingjin Wei
617-358-0851; SCI 101
Phillip Weinberg
617-353-6075; SCI 351
Jonathan Wurtz
617-358-0851; SCI 315
Yuan Xin
PRB 558
Na Xu
617-353-3845; SCI 315
Zhicheng Yang
617-358-0378; SCI 325
Efe Yigitbasi
617-358-0848; PRB 374A
Nahom Yirga
617-358-0848; SCI 340A
Hongji Yu
SCI 226
Xuanji Yu
Siqi Yuan
SCI 226
Lei Zhang
617-358-0378; SCI 314
Yi Zhang
SCI 226
Bowen Zhao
SCI 226
Shiyu Zhou
SCI 226
David Zou617-353-6045; PRB 368
Bernardo Zubillaga Herrera
617-358-2175; SCI 244