Graduate Students

Janos Adam
Daniel Arcaro
617-353-6045; PRB 368
Alexander Becker
617-353-2183; SCI 201
Matteo Bellitti
Uttam Bhat
SFI
Ashish Bino George
617-358-0378; SCI 264
Gabriel Birzu
617-353-6075; SCI 351
Joseph Boales
617-353-4815; SCI B73
Eric Boyers
Manuel Buen Abad Najar
617-353-6065; PRB 558
Marin Bukov
617-353-4916; SCI 325
Anirudh Chandrasekaran
Jason Christopher
617-353-9972; PHO B16
Maira Constantino
617-353-5018; SCI 242
Alexandre Day
617-358-0378; SCI 264
Yutong Duan
617-358-2175; SCI 263
Sean Foster
Diana Gooding
Kyriakos Grammatikos
Paul Hanakata
3-5345 ; SCI 340A
Po-Hao Huang
617-353-4916; SCI 325
Shan Huang
Adam Iaizzi
617-353-6075; SCI 351
Julian Ingham
Colin Jacob
617-353-9442; SCI B52
Dorian Johnson
Christopher Kachulis
3-6040; 413-230-7430; PRB 268
Samuel Kalish
617-353-2416; SCI 138
Timothy Khouw
Nicholas Kinnaird
617-353-6075; PRB 351
Aobo Li
Brandon Ling
Yue Liu
617-358-0851; SCI 226
Jing Ma
Michael Manighalam
617-358-0851; SCI 226
Gaoxiang Mei
Xiangyi Meng
Rajita Menon
617-358-0378; SCI 264
Mahsa Mokhtarzadeh
617-353-9442; SCI B52
Asher Mullokandov
617-353-8051; PRB 101
Peco Myint
Mohit Pandey
SCI 249
Nagendra Panduranga
617-353-8051; SCI 101
Pranay Patil
617-358-0851; SCI 226
Lukas Pritchett
617-353-6065; PRB 558
Chon Kit Pun
617-358-0851; SCI 226
Shangran Qiu
John Quirk
617-353-6075; PRB 351
Dylan Rankin
617-353-6045; PRB 368
Clint Richardson
617-353-6045; PRB 368
William Shain
617-353-6040; PRB 268
Jingsong Shang
Alex Sherman
617-353-6040; PRB 268
Mykola Shumovskyi
Jack Stropko
Varun Ursekar
Rashi Verma
617-358-5333; SCI 314
Kyle Vigil
PHO B11
Renzo Villazon Scholer
617-358-0378; SCI 249
Ching-Hao Wang
617-358-5333; SCI 314
Jilin Wang
Jingjin Wei
617-358-0851; SCI 226
Phillip Weinberg
617-353-6075; SCI 351
Jonathan Wurtz
617-358-0851; SCI 264
Yuan Xin
Na Xu
617-353-3845; SCI 315
Zhicheng Yang
617-358-0378; SCI 264
Efe Yigitbasi
617-358-0848; PRB 456
Nahom Yirga
617-358-0848; PRB 456
Hongji Yu
Siqi Yuan
Lei Zhang
617-358-0378; SCI 249
Yi Zhang
Bowen Zhao
Shiyu Zhou
David Zou617-353-6045; PRB 368
Bernardo Zubillaga Herrera
617-358-2175; SCI 263